...
Στα πλαίσια των εορταστικών μας εκδηλώσεων για τα 30 χρόνια λειτουργίας μας, οργανώσαμε σε συνεργασία με τον Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός Περιφερειακό Τμήμα Θεσσαλονίκης μια διάλεξη για τις πρώτες βοήθειες.
Φρεσκάραμε τις γνώσεις μας και ενημερωθήκαμε μαζί με το προσωπικό μας για τις νέες εξελίξεις.

English
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.